Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động