Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động