Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Thư viện ảnh » ĐH Chi Đoàn 2013-2014

ĐH Chi Đoàn 2013-2014

  • Current