Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

 » Thư viện ảnh » hoạt động tháng 3

hoạt động tháng 3

  • Current