Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 00:17 25/08/2013  

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thường xuyên 2013

PHÒNG GD & ĐT PHÚ LỘC

TRƯỜNG THCS VINH HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SỐ:  02/KH-TrTHCSVH

Vinh Hiền, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Năm học: 2012-2013

Đơn vị: Trung học cơ sở Vinh Hiền-Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ các hướng dẫn và kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lộc về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013,

Căn cứ thực tế nhà trường và kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên, Trường THCS Vinh Hiền xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nguyên tắc

1. Đảm bảo tất cả giáo viên, CBQL đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn, cấp bách mà đội ngũ đang cần, đang còn gặp khó khăn khi triển khai thực hiện; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và những năm học tiếp theo; không gây quá tải đối với giáo viên trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chuyên môn, nhóm bộ môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá; kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

III. Đối tượng bồi dưỡng: Tổng số CBQL-GV: 38

Phó Hiệu trưởng   : 01 (môn Toán);

Giáo viên              : 37; gồm:

-Tiếng Anh                     : 05             - Ngữ văn    : 06

- Lịch sử                         : 02             - Địa lý        : 02            

- Giáo dục công dân      : 02

- Toán                            : 07             - Tin học     : 02  

- Vật lý                           : 01             - Hóa học    : 01            

- Sinh                             : 03             - Công nghệ         : 02

- Thể dục                        : 03             - Mỹ thuật   : 01 

IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:

1. Khối kiến thức bắt buộc

          a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) đang chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT sẽ bổ sung sau.

          b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên).

- Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy báo cáo vào đầu năm học;

- Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 do Phòng giáo dục và đào tạo;

- Các báo cáo chuyên đề hè 2012 và 2013 của nhà trường.

2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/giáo viên): Căn cứ nhu cầu của cá nhân giáo viên và định hướng của Hiệu trưởng nhà trường, số mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các thông tư trên như sau:

(Bản chi tiết và phân công đính kèm)

 V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.

Hiệu trưởng cùng với 1 phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.

Thang điểm đánh giá: 

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học.

Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng chuyên môn đánh giá.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX (các điểm thành phần, từ 0 đến 10) gồm các nội dung bồi dưỡng 1, 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3

c) Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB = (điểm ND 1 + điểm ND 2 + điểm Tb của các mô đun thuộc ND 3) : 3

ĐTB được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

2. Xếp loại kết quả BDTX: theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với mỗi giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và xếp loại tương ứng: Trung bình, Khá, Giỏi. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

a) Dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, trường tổng hợp, xếp loại kết quả;

b) Lập văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên của trường. Các trường hợp giáo viên không hoàn thành kế hoạch sẽ không đề nghị cấp giấy chứng nhận.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX;

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ; nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ về Hiệu trưởng.

- Kiểm tra, đôn đốc việc tự học BDTX của giáo viên trong tổ; phê duyệt kế hoạch tự học BDTX của giáo viên trong tổ.

- Cùng với Hiệu trưởng việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học.

2. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên phản ánh về Ban giám hiệu để chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:

- Phòng GD và ĐT ;

- Ban giám hiệu;

- Các tổ trưởng; email cá nhân;

- Giáo viên;

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 Trương Văn Hải

Số lượt xem : 4429