Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 11 năm 2014

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 11:28 25/08/2013  

Phân công các mô-đun Phân công phụ trách các mô-đun tự học theo nhóm

1

Đức
Trí

Công
Nguyên

Cường
Nha

Hằng T
N Phương

 

 

8

Hải

Tháng 4/2013

2

Đức

Nam

Trung

Công

 

 

4

 

 

3

Trung

Tuấn

Nha

Bát

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

0

 

 

5

Ánh

Trí

Cường

Công

 

 

4

Ánh

Tháng 4/2013

6

 

 

 

 

 

 

0

 

 

7

 

 

 

 

 

 

0

 

 

8

Hòa

Khanh

 

 

 

 

2

 

 

9

 

 

 

 

 

 

0

 

 

10

Công

 

 

 

 

 

1

 

 

11

 

 

 

 

 

 

0

 

 

12

Ánh

Nam

Trung

Thương

Ân

 

5

Ánh, Ân

Tháng 5/2013

13

 

 

 

 

 

 

0

 

 

14

Đức

N Phương

 

 

 

 

2

 

 

15

Đức

 

 

 

 

 

1

 

 

16

Trí

Cường

Lân

 

 

 

3

 

 

17

Trung

Lân

Út

Vĩnh

Thanh

Dũng

6

Lân

Tháng 4/2013

18

Ái
Hòa
Vĩnh
Dũng

Hạnh
Khanh
Huế
Hằng CD

H Phương
Thương
Liễu
Ân, Út

Hiền
Nhân
Hằng T
Huyền

Toàn
Ngọc
Khôi
Tuấn

Tiến
Nguyên
Thanh
N Phương

25

Ân, Lân

Tháng 5/2013

19

Ái
Toàn

Hạnh
Hằng CD

H Phương
Tiến

Ánh
Ngọc

Nam
Bát

 

10

Ngọc, Ánh

Tháng 5/2013

20

Vĩnh
Thanh

Huế
Bát

Liễu
Dũng

XNam
Huyền

Năm

 

9

Lân, Thanh

Tháng 5/2013

21

Khanh

Khôi

 

 

 

 

2

 

 

22

Tiến

Nhân

Ngọc

 

 

 

3

Ngọc

Tháng 8/2013

23

Hòa

Lân

Huế

Thanh

Hiền

 

5

Thanh, Lân

Tháng 8/2013

24

Ánh
Toàn
Nha

Nam
Hằng CD
Hằng T

Ân
NPhương

Hòa
Vĩnh

XNam
Nhân

Út
Năm

14

Ân, X Nam

Tháng 8/2013

25

Thương

Khanh

Lân

Bát

Hiền

 

5

Lân

Tháng 8/2013

26

 

 

 

 

 

 

0

 

 

27

 

 

 

 

 

 

0

 

 

28

 

 

 

 

 

 

0

 

 

29

Nguyên

Nha

Nam

 

 

 

3

 

 

30

 

 

 

 

 

 

0

 

 

31

Út

Hằng T

Huyễn

Liễu

Dũng

 

5

Hải

Tháng 8/2013

32

Tuấn

Năm

Khôi

Ái

Hạnh

Phương

6

 

 

33

Tuấn
Khôi

Tiến
XNam

Trí
Cường

Năm
Hiền

 

 

8

Hải, XNam

Tháng 5/2013

34

 

 

 

 

 

 

0

 

 

35

Toàn
Nguyên

Thương
Liễu

Nhân
Huế

Ngọc
Huyền

Ái
Hằng CD

Hạnh
HPhương

12

Hải, Huyền

Tháng 8/2013

36

Ân

 

 

 

 

 

1

 

 

37

 

 

 

 

 

 

0

 

 

38

 

 

 

 

 

 

0

 

 

39

 

 

 

 

 

 

0

 

 

40

 

 

 

 

 

 

0

 

 

41

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Số lượt xem : 549