Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 11:28 25/08/2013  

Phân công các mô-đun Phân công phụ trách các mô-đun tự học theo nhóm

1

Đức
Trí

Công
Nguyên

Cường
Nha

Hằng T
N Phương

 

 

8

Hải

Tháng 4/2013

2

Đức

Nam

Trung

Công

 

 

4

 

 

3

Trung

Tuấn

Nha

Bát

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

0

 

 

5

Ánh

Trí

Cường

Công

 

 

4

Ánh

Tháng 4/2013

6

 

 

 

 

 

 

0

 

 

7

 

 

 

 

 

 

0

 

 

8

Hòa

Khanh

 

 

 

 

2

 

 

9

 

 

 

 

 

 

0

 

 

10

Công

 

 

 

 

 

1

 

 

11

 

 

 

 

 

 

0

 

 

12

Ánh

Nam

Trung

Thương

Ân

 

5

Ánh, Ân

Tháng 5/2013

13

 

 

 

 

 

 

0

 

 

14

Đức

N Phương

 

 

 

 

2

 

 

15

Đức

 

 

 

 

 

1

 

 

16

Trí

Cường

Lân

 

 

 

3

 

 

17

Trung

Lân

Út

Vĩnh

Thanh

Dũng

6

Lân

Tháng 4/2013

18

Ái
Hòa
Vĩnh
Dũng

Hạnh
Khanh
Huế
Hằng CD

H Phương
Thương
Liễu
Ân, Út

Hiền
Nhân
Hằng T
Huyền

Toàn
Ngọc
Khôi
Tuấn

Tiến
Nguyên
Thanh
N Phương

25

Ân, Lân

Tháng 5/2013

19

Ái
Toàn

Hạnh
Hằng CD

H Phương
Tiến

Ánh
Ngọc

Nam
Bát

 

10

Ngọc, Ánh

Tháng 5/2013

20

Vĩnh
Thanh

Huế
Bát

Liễu
Dũng

XNam
Huyền

Năm

 

9

Lân, Thanh

Tháng 5/2013

21

Khanh

Khôi

 

 

 

 

2

 

 

22

Tiến

Nhân

Ngọc

 

 

 

3

Ngọc

Tháng 8/2013

23

Hòa

Lân

Huế

Thanh

Hiền

 

5

Thanh, Lân

Tháng 8/2013

24

Ánh
Toàn
Nha

Nam
Hằng CD
Hằng T

Ân
NPhương

Hòa
Vĩnh

XNam
Nhân

Út
Năm

14

Ân, X Nam

Tháng 8/2013

25

Thương

Khanh

Lân

Bát

Hiền

 

5

Lân

Tháng 8/2013

26

 

 

 

 

 

 

0

 

 

27

 

 

 

 

 

 

0

 

 

28

 

 

 

 

 

 

0

 

 

29

Nguyên

Nha

Nam

 

 

 

3

 

 

30

 

 

 

 

 

 

0

 

 

31

Út

Hằng T

Huyễn

Liễu

Dũng

 

5

Hải

Tháng 8/2013

32

Tuấn

Năm

Khôi

Ái

Hạnh

Phương

6

 

 

33

Tuấn
Khôi

Tiến
XNam

Trí
Cường

Năm
Hiền

 

 

8

Hải, XNam

Tháng 5/2013

34

 

 

 

 

 

 

0

 

 

35

Toàn
Nguyên

Thương
Liễu

Nhân
Huế

Ngọc
Huyền

Ái
Hằng CD

Hạnh
HPhương

12

Hải, Huyền

Tháng 8/2013

36

Ân

 

 

 

 

 

1

 

 

37

 

 

 

 

 

 

0

 

 

38

 

 

 

 

 

 

0

 

 

39

 

 

 

 

 

 

0

 

 

40

 

 

 

 

 

 

0

 

 

41

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Số lượt xem : 2112