Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Các chuyên đề » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Chuyên đề năm 2015
    Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn ...