Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Các chuyên đề » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Chuyên đề năm 2015
    Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn ...