Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

 » Các chuyên đề » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Chuyên đề năm 2015
    Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn ...