Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng

Cập nhật lúc : 05:05 18/11/2013  

Quy định 55-QĐ/TW Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

QUY ĐỊNH

Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng 
đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

- Căn cứ Điều lệ Đảng khoá XI;