Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tiếng Anh - Thể dục - Nhạc - Họa

Tổ Tiếng Anh - Thể dục - Nhạc - Họa