Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ chủ nhiệm

Tổ chủ nhiệm