Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sinh - Hóa - Địa - CN