Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 19:23 09/04/2018  

Góp ý dự thảo chương trình các môn học
* Tổ chuyên môn, giáo viên thuộc tổ tải các file kèm dự thảo chương trình các môn học; họp tổ CM góp ý theo đề cương gợi ý dưới đây; nộp biên bản về phó Hiệu trưởng trong ngày 12 tháng 4 năm 20181.

Dự thảo chương trình môn học đáp ứng các tiêu chí sau như thế nào? Nếu chưa đáp ứng thì cần điều chỉnh, bổ sung những gì?

1.1. Nội dung chương trình phù hợp với quy định của pháp luật, không có định kiến xã hội về giới, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

1.2. Mục tiêu chương trình môn học:

a) Cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù môn học;

b) Xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù môn học mà học sinh cần đạt được cuối mỗi cấp học.

1.3. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học:

a) Phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh ở mỗi cấp học;

b) Tạo cơ hội phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học.c) Là cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

1.4. Nội dung giáo dục bắt buột, kế hoạch dạy học:

a) Được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học;

b) Bảo đảm cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

1.5. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh, phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa nhằm hỗ trợ hoạt động dạy, hoạt động học theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

1.6. Các thuật ngữ chính được giải thích; thể thức, kỹ thuật trình bày bảo đảm quy định hiện hành.

2. Nội dung giáo dục của dự thảo CT môn học có phù hợp với các điều kiện sau của nhà trường không, ở mức độ nào?

2.1. Đội ngũ giáo viên;

2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

3. Định hướng pháp giáo dục của dự thảo CT môn học có phù hợp với điều kiện sau của trường hay không, ở mức độ nào?

3.1. Đội ngũ giáo viên;

3.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

4. Các ý kiến khác

Tải file 1  

Số lượt xem : 87

Các tin khác