Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 04:41 09/04/2018  

Mẫu kế hoạch dạy học

Tiết:……….. Người soạn….ngày soạn…..

Môn: ….                                                        taphuanthcs.thuathienhue@gmail.com

MK; thcsthuathienhue

I. Tên bài học/Chủ đề:

- Bài học: Có sẵn tên trong SGK

- Chủ đề: GV phải xác định (chọn) tên chủ đề…

II. XD Nội dung:

-Bài học: Đã có trong SGK

- Chủ đề: GV phải xác định, xây dựng

III. Xác định mục tiêu bài học/ chủ đề

1. Về kiến thức

2. Về kĩ năng

3.  Về thái độ

4. Định hướng năng lực được hình thành

            -

            -

IV. Bảng mô tả các cấp độ nhận thức/ tư duy

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 Các năng lực hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

V. Biên soạn các câu hỏi / bài tập cụ thể theo các mức độ

1. Mức độ biết.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

.........................

2. Mức độ hiểu.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

..........................

3. Mức độ vận dụng.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

..........................

3. Mức độ vận dụng cao.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

..........................

VI. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động của GV-HS

Nội dung cần đạt/ Dự kiến SP của HS

Kĩ năng/

năng lực

cần đạt

BƯỚC 1 (HĐ1): KHỞI ĐỘNG

1. Mục tiêu:  nhằm giúp học sinh huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội dung của bài học. Đồng thời, hoạt động này còn nhằm tạo ra hứng thú và một tâm thế tích cực để học sinh bước vào bài học mới.)

2. Phương thức (Phương pháp + cách thức + điều kiện để thực hiện hoạt động): Nhóm/ cặp đôi/cá nhân…

3. Cách thực hiện (TIẾN HÀNH)

a. GV giao nhiệm vụ -HS tiếp nhận nhiệm vụ

b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ

c. Học sinh báo cáo sản phẩm

d. Đánh giá sản phẩm của học sinh

 

 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Mục đích của hoạt động này nhằm giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới thông qua hệ thống các bài tập/nhiệm vụ.)

1. Đơn vị kiến thức 1 (HĐ1)

a. Mục tiêu: Đạt được những gì?

b. Phương thức: PP gì? Cách thức ntn? Để thực hiện được hoạt động này cần những điều kiện gì?

c. Các bước tiến hành

- GV giao nhiệm vụ -HS tiếp nhận nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh báo cáo sản phẩm

- Đánh giá sản phẩm của học sinh

2. Đơn vị kiến thức 2 (HĐ1)

a. Mục tiêu

b. Phương thức

c. Các bước tiến hành

- GV giao nhiệm vụ -HS tiếp nhận nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh báo cáo sản phẩm

- Đánh giá sản phẩm của học sinh

n. Đơn vị kiến thức “n” (HĐn)

Chú ý: Trong mỗi đơn vị kiến thức phải đảm bảo cấu trúc sau: GV giao nhiệm vụ; Học sinh thực hiện nhiệm vụ; Học sinh báo cáo sản phẩm; Đánh giá sản phẩm của học sinh.

 

 

 

 

SP HS

 

BƯỚC 3/HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

(Yêu cầu học sinh phải vận dụng những kiến thức vừa học được để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Thông qua đó, giáo viên xem học sinh đã nắm được kiến thức hay chưa và nắm ở mức độ nào. Hoạt động thực hành gồm các bài tập/nhiệm vụ yêu cầu học sinh củng cố các tri thức vừa học và rèn luyện các kĩ năng liên quan.)

1. Mục tiêu

2. Phương thức

3. Các bước tiến hành

a. GV giao nhiệm vụ

b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ

c. Học sinh báo cáo sản phẩm

d. GV đánh giá sản phẩm của học sinh

 

 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO (LINH ĐỘNG)

(Khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra cái mới theo sự hiểu biết của mình; tìm phương pháp giải quyết vấn đề và đưa ra những cách giải quyết vấn đề khác nhau; góp phần hình thành năng lực học tập với gia đình và cộng đồng.)

1. Mục tiêu

2. Phương thức

3. Các bước tiến hành

a. GV giao nhiệm vụ

b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ

c. Học sinh báo cáo sản phẩm

        d. GV đánh giá sản phẩm của học sinh

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

 

 

 Đây là chia cột, tuy nhiên việc chia cột hay không chia thì không cứng nhắc. Tùy vào cá nhân từng người, mục đích cao nhất là sự rõ ràng các bước, các hoạt động và tính hiệu quả

 

 

 

Số lượt xem : 153

Các tin khác