Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công (theo tuần trước)

Buổi chiều

-  Học sinh nghỉ học

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.- Hiệu trưởng họp tại huyện

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-   Học sinh nghỉ học

-   Trực trường theo lịch phân công

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Bảy, 29/02/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-   Học sinh nghỉ học

-   Trực trường theo lịch phân công

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.

Chủ Nhật, 01/03/2020

Buổi sáng

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Buổi chiều

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công