Thứ Hai, 27/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

- 7h10: Hội ý GVCN (mời thầy PHT cô Ngọc, Cô tâm, cô Thương)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)

- 13h10: Hội ý GVCN (mời thầy PHT cô Ngọc, Cô tâm, cô Thương)

Thứ Ba, 28/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)

Thứ Tư, 29/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)

Thứ Năm, 30/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

- 9h30: Hội nghị CMHS theo lớp (online)_Khối 6, 7

- Duyệt kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân, chỉ tiêu bộ môn

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)

- 15h30: Hội nghị CMHS theo lớp (online)_Khối 8,9

- Duyệt kế hoạch giáo dục

Thứ Sáu, 01/10/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)

Thứ Bảy, 02/10/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 4 (K6, 7) (online)

Buổi chiều

- Dạy học tuần 4 (K8,9) (online)