Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Kế hoạch » Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược

Bổ sung Kế hoạch Chiến lược phát triển 2017-2020