Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:11 22/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công (theo tuần trước)

-  Học sinh nghỉ học

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.- Hiệu trưởng họp tại huyện

Thứ Ba
(25/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Tư
(26/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Năm
(27/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-   Học sinh nghỉ học

-   Trực trường theo lịch phân công

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.

Thứ Sáu
(28/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Thứ Bảy
(29/02/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-   Học sinh nghỉ học

-   Trực trường theo lịch phân công

-  15 giờ 00:  CB-GV-NV  lao động vệ sinh phong quang.

Chủ Nhật
(01/03/2020)

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

-  Học sinh nghỉ học

-  Trực trường theo lịch phân công 

Tải file