In trang

Bồi dưỡng thường xuyên 2013-2014
Cập nhật lúc : 07:15 04/03/2014

Trích yếu nội dung công văn số 204/SGDĐT-GDCN&TX về nội dung, phương thức đánh giá, xếp loại BDTX năm học 2013-2014 (ngày 13 tháng 2 năm 2014)

  1. Nội dung đánh giá:

Nội dung tự bồi dưỡng 1(ND1):    Dạy học theo chuẩn KTKN và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra.

Nội dung tự bồi dưỡng 2 (ND2):   Đổi mới PPDH ở các bộ môn.

Nội dung tự bồi dưỡng 3 (ND3):   Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô-đun:

-         THCS 13:   Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;

-         THCS 14:   Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

-         THCS 15:   Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;

-         THCS 16:   Hồ sơ dạy học.

  1. Phương thức đánh giá:

2.1/ Giáo viên tự bồi dưỡng báo cáo theo từng nội dung gồm ND1, ND2, ND3 (4 mô-đun). Mỗi báo cáo phải trình bày rõ 2 phần:

- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX. (5 điểm)

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục. (5 điểm)

Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét đánh giá, cho điểm.

2.2/ Tổ (nhóm) bộ môn tổ chức để giáo viên trình bày báo cáo trước tổ (nhóm). Các thành viên tham dự góp ý, nhận xét, đánh giá, cho điểm kết quả BDTX của giáo viên. Thang điểm từ 0,0 đến 10,0 và là TB cộng của số người dự.

Trường sẽ thành lập các tổ (nhóm) và xây dựng kế hoạch báo cáo, đánh giá như trên vào trung tuần tháng 5 năm 2014.