Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:13 02/11/2019  

Quyết định thành lập các ban trong hội thi rung chuông vàng


Đề nghị cán bộ giáo viên theo dõi và tùy theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện.

PHÒNG GD & ĐT PHÚ LỘC

TRƯỜNG THCS VINH HIỀN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: …/QĐ-THCSVH

    Vinh Hiền, ngày  04 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập các ban hội thi: “ Rung Chuông Vàng”

“ Nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, biến đổi

khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh Tiểu học và THCS”

Năm học : 2019 – 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VINH HIỀN

- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc về việc triển khai hội thi Rung chuông vàng về “ Nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh Tiểu học và THCS”năm 2019

- Căn cứ đề nghị của các bộ phận chuyên môn và văn  phòng nhà trường;

- Xét tình hình thực tế và năng lực viên chức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ giám sát và cứu trợ, phụ trách kỹ thuật, thư ký  trong hội thi “ Rung chuông vàng”  về “ Nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh Tiểu học và THCS”năm 2019 của Trường THCS Vinh Hiền năm học 2019-2020.( có danh sách kèm theo)

Điều 2: Cá nhân có tên tại điều 1, bộ phận chuyên môn – tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực , giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:                                  

-  Như điều 1

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh

DANH SÁCH

THÀNH PHẦN  BTC – BGK – DẪN CHƯƠNG TRÌNH – THƯ KÝ – PHỤ TRÁCH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH  

          1/ Ban tổ chức:

                    - Thầy Nguyễn Thanh – Hiệu trưởng – Trưởng ban

                    - Thầy Nguyễn Đăng Lân – Phó hiệu trưởng – Phó Ban

- Thầy Tô Văn Vĩnh – Tổ trưởng Sinh Hóa Địa - Phó ban

                    - Thầy Ngô Trọng Khôi – TPT -Thành viên

                   - Thầy Đặng Trình  – Bí thư Chi đoàn – Thành viên

          2/ Ban giám khảo:

                    - Thầy Nguyễn Đăng Lân  – Trưởng ban

                    - Thầy Tô Văn Vĩnh  - Phó ban

                   - Thầy Thầy Trương Trần Bảo Ngọc  - Thành viên

          3/ Dẫn chương trình: Thầy Ngô Trọng Khôi – TPT Đội.

4/ Thư ký: Cô Trần Thị Trang – GV Văn

5/ Phụ trách chạy chương trình: - Cô Trần Thị Thuận Vũ  – Cô Hồ Thị Thúy Hằng - GV Tin

6/ Giám sát và Đội cứu trợ:

  - Thầy Trần Xuân Nam – Tổ trưởng Tiếng Anh-TD-MT-Nhạc- Trưởng ban

           - Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – GV Văn – Phó ban

           - Cô Đặng Trình – Bí thư Chi đoàn – Thành viên

          - Thầy Nguyễn Văn Khanh  – GV Toán – Thành viên

          - Thầy Trương Hữu Sinh – GV Vật Lý  – Thành viên

          - Cô Nguyễn Thị Bích Liễu GV Địa-  Sinh- Thành viên

          Và giáo viên chủ nhiệm khối 9 .

7/ Âm thanh: Anh Võ Phước Hoàng Anh – Bảo vệ

8/ Chuẩn bị phần thưởng: Cô Trang , Cô Yến và cô Hằng ( TV)

Tải file

Số lượt xem : 69

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác