Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 29 tháng 08 năm 2014

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 13:04 25/09/2013  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc THCS


Hướng dẫn số: 330/CV/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc THCS


UBND HUYỆN PHÚ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 330/CV/PGD&ĐT

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc THCS

Phú Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Cấp 1-2 trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 5466 /BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1492/BC-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Sở Giao dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2012-2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Thực hiện công văn số 1705/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Sở Giao dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014;

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lộc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, tỉnh, huyện; Phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ; Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện Chương trình hành động của ngành theo Công văn số 1919/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Sở nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ trên tất cả các mặt, đảm bảo cho ngành giáo dục đào tạo huyện phát triển theo hướng: “Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập”, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực và của cả nước.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2015”.  

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giảm nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

4. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học; phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ thi do Sở và Phòng tổ chức.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, hội đồng bộ môn; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học, cụm liên trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường THCS theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

7. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tổ chức tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh lớp 6. Tiếp tục các chương trình bồi dưỡng GV Tiếng Anh theo khung chuẩn năng lực ngôn ngữ Châu Âu.

C. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS.

2. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày: 06 trường THCS (33,3%).

3. Tốt nghiệp THCS : 98% trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi từ 30% trở lên.

- Học sinh giỏi cấp tỉnh (35 giải các môn), HKPĐ cấp tỉnh (20 huy chương), I.O.E cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng 5 – 10 %,

4. 100% học sinh THCS (lớp 8) học nghề phổ thông.

5. Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho mua sắm thiết bị 8 – 10%.

6. Trường đạt chuẩn quốc gia từ 2-3 trường THCS; Trường học thân thiện, học sinh tích cực được công nhận đạt tỷ lệ từ 100%.

7. Tỷ lệ trường THCS có thư viện đạt chuẩn: thêm 03 trường (tăng 16,6%), thư viện tiên tiến : đạt 03 trường (tỷ lệ 16,6%)

8. Tỷ lệ trường đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục: 04 trường (tăng 22%) .

9. Độ tuổi từ 15- 18 tuổi tốt nghiệp THCS tỷ lệ 90%.

10. Tỷ lệ học sinh bỏ học : dưới 1%.

11. Dự giờ : Giáo viên: 30 tiết/năm; tổ trưởng, CTCĐCS : 35 tiết/năm; BGH : 40 tiết/năm; Thao giảng : 02-04 tiết/giáo viên/năm; Ứng dụng CNTT : ít nhất 10 tiết/giáo viên/năm.

12. Soạn giáo án ứng dụng CNTT, giáo án words và giáo án cũ có bổ sung : chỉ áp dụng cho những giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên, phải biết soạn máy vi tính thành thạo và ứng dụng hiệu quả CNTT và các phần mềm phục vụ soạn giảng. Hiệu trưởng tổ chức bình chọn, xét duyệt và gửi danh sách về Phòng phê duyệt chính thức mới thực hiện.

D. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

1. Các trường tiếp tục triển khai tích cực có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

2. Các trường tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, lịch sử và các cơ sở sản xuất.

4. Tiếp tục triển khai thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học ở cấp THCS. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, HKPĐ; hội thi tin học, hùng biện Tiếng Anh...; chỉ đạo, hướng dẫn học sinh THCS tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; đổi mới cách tổ chức các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

1.1. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, của Sở, Phòng chỉ đạo các trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học.

1.2. Giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn các trường xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì. Sau đó Phòng duyệt PPCT và thống nhất chung trên toàn huyện để các trường triển khai thực hiện đồng bộ.

1.3. Thực hiện tốt việc dạy học tự chọn, cụ thể:

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao.

- Trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng quyết định kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58.

1.4. Các trường THCS Lâm Mộng Quang, Vinh Giang, Vinh Hưng, Lộc Sơn, Lộc Hòa, Lộc Điền có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học cơ sở . Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

1.5. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

- Các trường THCS Thị Trấn Phú Lộc, Lộc Trì, Lộc An đã có đủ điều kiện về giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất theo yêu cầu của Đề án cần triển khai dạy tiếng Anh thí điểm cho 01lớp 6/01 trường theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

- Đối với các trường, các lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

1.6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

1.7. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục khác

1.7.1. Việc phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục:

Đối với giáo viên được phân công thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

Đối với công tác tư vấn, hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.

1.7.2. Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008. Các trường cần phối hợp với TTGDTX, TTKT TH-HN để tổ chức tốt hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

1.7.3. Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008. Các trường cần rà soát để bổ sung sách giáo dục địa phương dùng cho GV, thư viện, đồng thời thông báo để học sinh đăng kí mua đầy đủ.

1.7.4. Công tác Đoàn, Đội trong trường học:

Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng, tác phong tư cách và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức tự học, tự rèn luyện cho đoàn viên, đội viên.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn…

1.7.5. Phong trào Hội khỏe Phù Đổng:

Tiếp tục tổ chức và phát triển phong trào Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ. cấp trường 01 năm/lần, cấp huyện 02 năm/lần, cấp tỉnh 03 năm/lần. Năm nay, Phòng tổ chức HKPĐ cấp huyện tháng 3/2014, xây dựng lực lượng các môn chuẩn bị tham gia HKPĐ toàn tỉnh vào 4/2014.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Trong năm học này cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp sau:

2.1. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

2.2. Tham gia triển khai điểm (theo chỉ đạo của Sở) thực hiện đề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012 - 2015" kèm theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…

2.3. Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 tại trường THCS Lộc Bổn, Thị trấn Phú lộc và mở rộng thêm một số trường khác; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

2.4. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường; tổ chức dự giờ, tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn, mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cấp học ở địa phương; xây dựng mạng lưới đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh và toàn quốc.

2.5. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

2.6. Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

2.7. Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

2.8. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, các kỳ thi ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.

2.9. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS. Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

2.10. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục nêu trên, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. Thực hiện các biện pháp phù hợp như: chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

2.11. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

2.12. Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

2.13. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ, sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường học.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở GDĐT. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học (có hướng dẫn riêng).

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi các cấp; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong toàn huyện và đều trên các khu vực. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp theo Công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.

- Rà soát, sắp xếp lại mô hình, loại trường theo quy hoạch trên cơ sở phiên chế số lượng học sinh/lớp. Cân đối đội ngũ, đề xuất luân chuyển, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sang tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.

IV. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Tích cực tham mưu với UBND huyện, phối hợp với các Phòng Ban liên quan rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp theo từng giai đoạn, quy hoạch lại cơ cấu trường THCS, trường có nhiều cấp học; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

- Chỉ đạo các trường trung học sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về xây dựng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

- Phòng GDĐT sẽ chủ động tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn sau năm 2015 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong năm học này phải có 2 trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD dục tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách từ Phòng đến các trường, các xã, thị trấn; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện “3 công khai” để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính.

2. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

3. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2-12/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Các trường chủ động xây dựng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

                                                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                               

- Website Phòng;                                                   (đã ký và đóng dấu)

-  Lưu: VT, PT.     

                                                                                            Võ Biểu

                                                                                        

Tải file

Số lượt xem : 3235

Chưa có bình luận nào cho bài viết này