Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » Góc tương tác » Góc giáo viên