Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Thư ngỏ
Thư thầy giáo cũ gửi cựu học sinh