Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Video

Video

HĐGDNGLL 26 tháng 3 năm 2017


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

Kỷ niệm thành lập trường


https://youtu.be/jveijJqfjlM